25.12.11

Autor tohoto blogu Vám zakázal vkládat komentáře.

17 Eda Eda | E-mail | Dnes v 1:23 | Reagovat
Není důvod nevěřit svědectví J.Wolfa, Zbyňka Čeřovského, P.Cibulky, ale i Hučína a dalších, které sv.Václav nechal "zašlapat" serviními medii, ale dokonce i orgány moci, jen proto, aby mu nepoškodili gloriolu "pravdy a lásky" a neukázali na faleš v jeho počínání. Díky tomu, že měl rád peníze, nebylo těžké ho koupit... A těch, kteří restituovali pod r.48 také mnoho nebylo, i proto ho taky Kníže tak miloval... Celé pětidenní divadlo bylo fuj....
-------------------------------------------------
Vlozil jsem moji odpoved ktera byla Hedvickem odstranena.
Vymazana odpoved.
Re: Není důvod nevěřit svědectví J.Wolfa, Zbyňka Čeřovského, P.Cibulky, ale i Hučína

Autor: Blažek Pavel
Název: Karlovarský biliár
Zdroj: NN Roèník........: 0003/003 Str.: 024
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 01.01.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Naši krajané patøili mezi ty, kdo velmi rychle vystøízlivìli z listopadové euforie. Èasto již v prvních hodinách po pøíjezdu nebo pøíletu do vlasti. Karlovarský signatáø Charty 77 pan Jiøí Vanìk po násilném vystìhování komunistickými orgány do Rakouska zakotvil až v australském Sydney. V dobì voleb 1990 do našich parlamentù ukáznìnì pøiletìl podpoøit svým hlasem protikomunistické síly vèetnì rozhodnutí pøipravit vše nezbytné pro návrat svých blízkých a trvalý pobyt v Èeskoslovensku. Po vyhlédnutí z okénka letadla na karlovarském letišti zjistil, že na ploše jsou jako ochrana letištì pøesnì ti dùstojníci StB, kteøí ho za èinnost v Chartì 77 pronásledovali, vyslýchali a provádìli vystìhování. V úleku odmítal opustit palubu letadla a domáhal se okamžitého odletu zpìt. Vystoupil až po opakovaném naléhání posádky letadla a ujišování, že je vše v poøádku, že mu nic nehrozí. Výsledky tehdejších voleb rozptýlily nejèernìjší obavy. Za pobytu nashromaždìné poznatky však zvrátily "repatriaèní zámìry" a vedly k rozhodnutí zùstat radìji v Austrálii. Pøátelé pana Vaòka vylouèili hospodáøské dùvody jako pøíèinu zmìny jeho zámìru. Karlovarský chartista jim pøi louèení øekl: "Komunisté to mají pevnì v rukou. Zapomnìlo se, že oni øídili StB a všechny represivní složky, že oni nesou plnou zodpovìdnost a nikoliv naopak. Opìt vše ze všech pozic øídí." Z hlediska rozhodnutí Jiøího Vaòka je zbyteèné vést spor o pravdivosti jeho závìrù. Osobní zkušenost v našem životì tvoøí pomyslnou hranu kuleèníku, od níž se odráží tužby a sny do pro nás netušených smìrù a osudù.

------------------------------------------------------------------------------

Cibulkovi NN lzou  jako Wolf. Kdyz jsem priletel na Karlovarske letiste tak i kdyby tam stalo sto estebaku tak by me nezabranili na me prvni slapnuti na karlovarskou zem po dvanacti letech. A jak jsem se na ten okamzik tesil!! Zadny navrat jsem neplanoval. Volit jsem nemohl a ani nechtel protoze Ceskoslovenske obcanstvi jsem nemel, mam jen Australske. Estebaky jsem nikde nevidel az na jednoho vyhozeneho mym kamaradem jak ve starem vojenskem kabate delat ostrahu letiste.Zadne ohrozeni komunisty jsem nevidel v 90. roce!!!

Tento muj prispevek i s textem NN byl odstranen Hedvickem.


Chtel jsem dale reagovat na duverohodnost antikomunisty  Hucina a vlozit odkaz na vypujcenou fotku z FB  z Hradu: http://img.photobucket.com/albums/v211/vanek/blog/funeral.jpg?t=1324785209
ale to uz neslo protoze na me z Hedvickove stranky sviti jak vanocni stromecek

Autor tohoto blogu Vám zakázal vkládat komentáře.
http://hedvicek.blog.cz/1112/ladislav-matuska-propusten-z-vezeni

A kdo je zurivy "antikomunista Hedvicek?

níže uvedený je požární referent a řídící technicko-hospodářský pracovník  (THP), soudruh Rostislav Hedvíček. Soudruh Hedvíček stal leninským kádrem jmenovaným Ministerstvem vnitra ČSSR a jinými zločineckými organizacemi na své nomenklaturní místo s platem převyšujícím plat kapitána StB. Viz zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, který praví: "§ 7, odst. (1): Ustredni organy, nadrizene organy a organizace ustanovuji k plneni svych povinnosti na useku pozarni ochrany technika pozarni ochrany. Ustredni organy ho ustanovuji po vyjadreni ministerstva vnitra, nadrizene organy po vyjadreni krajskeho narodniho vyboru a organizace po vyjádreni narodniho vyboru, ktery v nich vykonava statni pozarni dozor."

"Slibuji na svou cest a svedomi, ze budu verny Ceskoslovenske socialisticke republice a jejimu socialistickemu spolecenskemu zrizeni, budu chranit zivoty a zdravi obcanu a majetek pred pozary. Sve povinnosti budu vykonavat svedomite, dusledne plnit pokyny a rozkazy nacelniku a velitelu Sboru pozarni ochrany a pri svém jednani budu mit stále na zreteli zajmy socialisticke spolecnosti." A stávaje se kurvou, vstupoval do SSM, ROH a branně politické organizace Svazarm.

To mu ovšem nebrání, aby se prohlašoval za pronásledovanou osobu komunistickým režimem, které znemožnil jak vzdělání, tak normální život.

Záznamy a hodnocení soudruha Hedvíčka jsou uvedeny níže, ať si každý učiní svůj vlastní názor a porovná je se všemi lživými tvrzeními, která o sobě dříve napsal. Řekl bych, že je hanbou nejen pro politického vězně, stýkat se s takovou osobou.
---

Marie Soukupová:"Pokud se týká mého vlastního bratra Rostislava HEDVÍČKA, nar. TT. MM. JJJJ tento pochází z dělnické rodiny, kde společně se mnou vyrůstal. V roce 1961 nastoupil povinnou školní docházku , kterou ukončil v roce 1970 v ZŠ v Kojetíně. Poté pokračoval dále ve studiu na SZTŠ v Přerově, kde v roce 1974 maturoval. Po skončení studií vystřídal několik zaměstnání a od roku 1979 až do svého odchodu do ciziny pracoval jako bezpečnostní technik v SELIKU Olomouc, závod Kojetín. V roce 1978 se oženil s Marií roz. Jemelkovou se kterou má dvě nezl. děti a to syna Rostislava a dceru Martinu. Bratr nebyl politicky organizován, byl členem SSM a dosud nebyl soudně trestán. Pokud se týče důvodu odchodu do ciziny mého bratra a jeho manželky a dětí, tak k tomu uvádím, že tento mi opravdu není znám. Zde v ČSSR měli oba dobré pracovní podmínky a pokud je mi známo skoro každý rok cestovali na dovolenou někde do ciziny. Pokud se týče majetku, tak vlastnil osobní automobil s přívěsem, se kterým vycestoval do ciziny. Naše rodina v cizině nemá žádné známé nebo příbuzné a rovněž s cizinou neudržujeme žádné styky. Opravuji, vzpomněla jsem si, že v Kanadě mám sestřenici Martu JAŠKOVOU, která tam asi před pěti lety emigrovala se svou rodinou. Její adresu pobytu v Kanadě však neznám a rovněž si s ní nijak nedopisuji ani s ní neudržuji žádné další styky. Pro potřeby trestního stihání poskytuji pohlednici, kterou jsem od bratra Rostislava obdržela v měsíci červnu 1986 a tuto žádám zpět."
---

Marie JEMELKOVÁ: Po poučení o právu odepřít svědeckou výpověď podle 100 odst.2) tr. řádu svědkyně uvádí, že tohoto práva nevyužívá a svědčit chce. "...pokud již nevycestovali do Kanady tak se v Rakousku zdržují na adrese: Betreuungstelle-Thalham, A-4880 St. Georgen im Attergau. Pokud jsem dotazována, co bylo důvodem odchodu do ciziny mojí dcery a její rodiny, tak opravdu nevím, proč to udělali."
---

Obvodní oddělení VB Kojetín
V Kojetíně dne 9. října 1986
Č.j. VB.- 840/1086
...Jmenovaný měl v místě bydliště chování dobré a ze strany spoluobčanů nebylo k jeho osobě žádných připomínek, taktéž ve svém pracovišti byl hodnocen kladně. Byl členem ZO Svazarm Kojetín a ROH na pracovišti. ...Bydleli společně v rodinném domku rodičů Rostislava Hedvíčka.
---

Krajská správa SNB - odbor vyšetřování StB
VS-ČVS - 262/1986

POSUDEK
Rostislav Hedviček, nar. TT. MM. JJJJ, který byl naším zaměstnancem. Do funkce bezpečnostního technika a požárního technika nastoupil 1. 5. 1979, do kategorie THP byl zařazen po absolvování odborného kurzu na Institutu výchovy BP v Brně od 1. 10. 1979. Postupně se zapracovával do problematiky OBP a PO závodu, poněvadž předtím takovou funkci nezastával. Svěřené úkoly plnil dobře, své znalosti si doplňoval studiem odborné literatury a účastí na školeních a kurzech. Jeho pracovní morálka byla dobrá, během doby zaměstnání nedošlo k žádnému porušení pracovní morálky. Po odborné stránce projevoval snahu k osvojování si dalších teoretických a praktických znalostí. Politicky organizován nebyl. Byl členem ROH od roku 1976, členem SSM. Vykonával funkci instruktora jízd ve Svazarmu-autoškole. Byl veselé, kamarádské povahy, měl přímé jednání. Průměrný měsíční čistý výdělek činil 3 267,- Kčs.

ředitel závodu
Ing. Špatina

-------------------------------------
 STANOVISKO PETRA CIBULKY

K VYDÁNÍ OFICIÁLNÍCH SEZNAMŮ StB (2003.04.15.)
Otázka: Po zveřejnění oficiálních se však vaše internetová databáze náhle odmlčela…

S naší komplexní internetovou databází jsou od zveřejnění oficiálních ministerských seznamů StB obrovské problémy. Kontrolu nad touto databází totiž bohužel už před 2 lety získali agenti českých postkomunistických tajných služeb, operujících v USA. Jistý Rostislav "Ross" Hedvicek tuto databázi postupně vyčistil od mnoha dosud aktivních agentů postkomunistické civilní a vojenské rozvědky a jak se zdá, po zveřejnění oficiálních seznamů celou databázi vyřadil z provozu, aniž by mě o tom informoval! Odmítá komunikovat už dva roky jak se mnou, jako majitelem této databáze, tak i se všemi mými přáteli v zahraničí, které jsem požádal, aby z Hedvíčka moji databázi získali zpět a provozovali ji sami. Musím bohužel sebekriticky přiznat, že jsem se stal obětí profesionální zpravodajské hry, kdy tento „největší bojovník proti komunismu" na světovém Internetu získal v kritické situaci na doporučení jistého Martina Škapíka moji důvěru a po čase i tuto databázi, „aby ji zachránil před postkomunistickým režimem České republiky“. Stažení této databáze z Internetu znamená, že dnešní postkomunistická moc se snaží všemi prostředky zabránit svým vlastním občanům porovnávat podvodnou oficiální ministerskou databázi s touto naší relativně autentickou databází. Na druhé straně se pokouší uchránit před odhalením Rostislava Hedvíčka, který by jistě jen velmi těžko vysvětloval, jak je možné, že v mé rozsáhlé databázi dnes chybí lidé, zveřejnění dnes dokonce už i českým ministerstvem vnitra. Opět záleží pouze na nás, jak dlouho si tyto zpravodajské hry, dezinformace a manipulace necháme líbit.  Já už mezitím pracuji na obnovení provozu naší autentické databáze i se všemi osobami, které Rostislav Hedvicek nechal vyřadit.

7 komentářů:

 1. jak typicke pro lidi kteri kdyz slysi slova laska a pravda tak jsou zlosti a plodeni lzi celi od sebe. Hedvicek, plne vyuzivajici vyhod vzornych obcanu za totality, klidne bych ho nazval kolaborantem zapadajicim do mas spokojenych. Petkrat dostal vyjezdni dolozku, vzhledem k jeho kadrovemu profilu to nebyl problem. Dnes je z neho velkohuby antikomunista ktery je zakopan nekde na Floride. Mozna se boji aby ho nekdo nepretahl mokrym hadrem pres drzku.

  OdpovědětVymazat
 2. "od roku 1976, členem SSM" To je ale kurva. Kolik uz nahazel spiny na lidi jen kvuli tomu ze byli v SSM stejne jako on?

  OdpovědětVymazat
 3. Hedvicek se angazuje (angazoval) na pomoci Rusku?

  From naafetee@hookup.netThu Jan 11 18:14:05 1996 Date: Sun, 24 Dec 1995 15:00:28 -0500 (EST)
  From: Ross Hedvicek
  To: palbank@PeterPalms.com Subject:
  Re: Will of the Donors (fwd)

  Thank you for posting it here and for saying the truth.

  Feel free to post any of your thoughts in the future as well.

  Ross - listowner


  RUSSIAN INVESTMENT MANAGEMENT CONSULTING FIRM - KRASNODAR

  From atlas@atlas.kuban.ru
  Tue Mar 31 14:36:34 1998 Date:
  To: palms@PeterPalms.com Subject: CO-OPERATION

  My name is Ola Ogunbiyi(Dr.). The company I represent is ATLAS CONSULTING LTD. - an International Business and Investment Management consulting Firm located in Krasnodar City (south Russia). Our service portfolio ranges from simple executive search to complex market research, real investment project pilo- ting, and international business support services.

  For six months or so now I have been a subscriber to and receipient of your your critical, yet factual and educative TIDBITS on Russian and CIS. I found the articles refreshing and invaluable. May your efforts be blessed.

  Yours sincerely,

  Dr. Ola Ogunbiyi /senior business consultant/ Atlas Consulting Ltd., 25 Tramvainaya st., Offices 11, 12 & 13, Krasnodar city - 350021, Russian Federation. Tel.: (7)(8612)394128; 376974 Fax: (7)(8612)394128 E-mail: atlas@atlas.kuban.ru

  From yl@izhvanov.informika.ru Mon Apr 28 16:33:12 1997
  Date: Fri, 25 Apr 97 06:07:38 -0200 From:
  "Yury L. Izhvanov"
  To: palms@PeterPalms.com Subject: Warmest congratulations

  To Pyotr Joannevich van de Waal-Palms, General Director, Tovarichestvo Palmsa, Palms & Company, Inc., Investment Bankers

  Dear Pyotr Joannevich !

  Warmest congratulations and many happy returns of the day and many wishes for your birthday. Long life, good health and happiness to you and your family.

  Yuri L. Izhvanov
  Ministry for Education of Russia Center for New Information Technologies
  Deputy Director

  OdpovědětVymazat
 4. To je povedena rodinka!

  Mirani's letter to Martina Hedvicek on July 5, 2011 documents 18 examples of blatant misconduct by Hedvicek and SAO...More lies by Hedvicek to her own managers and suppression of evidence exposed: http://www.disbarmartinahedvicek.com/miranis-letters-to-ms-hedvicek.html

  OdpovědětVymazat
 5. Hedvicek neni Cech. Aspon to tvrdi.A co jeho dcera v ceskem kroji a vitezkyne

  Spirit of Czech/Slovak Heritage: Martina Hedvicek, Florida

  http://www.missczechslovakus.com/id17.html

  OdpovědětVymazat
 6. Anonymní1:59

  Jenom jsem uveld příklad jmenování soudců presidentem a hle:

  "Tento komentář byl vyhodnocen jako spam a zobrazí se, jen pokud to autor blogu povolí."

  Olin

  OdpovědětVymazat